NCM

Reforma d’unes oficines al carrer Pau Claris, Barcelona. 2018

L’encàrrec sorgeix de la unió de dues empreses, ambdues compartiran l’espai de treball previ d’una d’elles. En termes generals, es tracta d’encaixar els usos, moviments i materials de 25 treballadors en el mateix espai on abans n’hi havien 14.

Els principals reptes del projecte han estat l’encaix d’aquest tetris, i el poc temps d’execució de la proposta, 3 setmanes, durant el període de vacances. La proposta es basa en:

– Nova imatge: s’actualitzen i redefineixen l’entrada i les zones d’espera, on destaca el disseny d’un nou taulell de recepció.

– Particions interiors: es modifica lleument la distribució dels espais, a partir de noves mampares, amb geometries que afavoreixen el moviment i delimiten l’espai client vs l’espai treballador. La seva component horitzontal dota d’una certa privacitat a les sales, sense perdre llum, visuals ni transparències.

– Renovació i reubicació del mobiliari: optimitzant la superfície de treball per treballador, taula; i augmentant l’espai d’emmagatzematge en més d’un 30%, prestatgeries. Això suposa crear grans bancs de treball al centre de les sales deixant els perímetres per circular, emmagatzemar i il·luminar.

SoteloMargalef

Reforma de unas oficinas en la calle Pau Claris, Barcelona. 2018

El encargo surge de la unión de dos empresas, ambas compartirán el espacio de trabajo previo de una de ellas. En términos generales, se trata de encajar los usos, movimientos y materiales de 25 trabajadores en el mismo espacio donde antes habían 14.

Los principales retos del proyecto han sido el encaje de este tetris, y el poco tiempo de ejecución de la propuesta, 3 semanas, durante el período de vacaciones. La propuesta se basa en:

– Nueva imagen: se actualizan y redefinen la entrada y las zonas de espera, donde destaca el diseño de un nuevo mostrador de recepción.

– Particiones interiores: se modifica levemente la distribución de los espacios, a partir de nuevas mamparas, con geometrías que favorecen el movimiento y delimitan el espacio cliente vs el espacio trabajador. Su componente horizontal dota de una cierta privacidad a las salas, sin perder luz, visuales ni transparencias.

– Renovación y reubicación del mobiliario: optimizando la superficie de trabajo por trabajador, mesa; y aumentando el espacio de almacenamiento en más de un 30%, estanterías. Esto supone crear grandes bancos de trabajo en el centro de las salas dejando los perímetros para circular, almacenar e iluminar.

SoteloMargalef

 

photo: © DEL RIO BANI