HORTUS FUSCIUS

Arranjament d’un jardí a l’Empordà, Girona. 2021

Es plantegen un seguit de petites intervencions en un jardí existent per tal de posar en valor algunes zones oblidades. Introduir nous elements arquitectònics, de manera precisa i puntual, per re-habitar aquest entorn. Aquests es construeixen en continuïtat material amb el precedent, però amb un llenguatge propi. Hi trobem:

La nova escala corba, de tova manual, que connecta el jardí proper amb una zona de bosc.

Una nova coberta vegetal per a l’aparcament amb una catifa ceràmica, envoltada de plantacions de baix consum d’aigua, amb vistes a la llunyania.

Els nous revestiments ceràmics, l’escala com a plec, continuant el paviment existent per entrar a la piscina.

Noves plantacions de xiprers, ametllers, avellaners, magraners, noguers, figuera…etc; restauració de camins; noves voreres ceràmiques; així com, una nova il·luminació per zones i definint-ne els marges, formen part de la resta d’intervencions dutes a terme en aquest paisatge.

SoteloMargalef

Adecuación de un jardín en el Empordà, Girona. 2021

Se plantean una serie de pequeñas intervenciones en un jardín existente para poner en valor algunas zonas olvidadas. Introducir nuevos elementos arquitectónicos, de forma precisa y puntual, para rehabitar este entorno. Éstos se construyen en continuidad material con lo precedente, pero con un lenguaje propio. Encontramos:

La nueva escalera curva, de adobe manual, que conecta el jardín cercano con una zona de bosque.

Una nueva cubierta vegetal para el aparcamiento con una alfombra cerámica, rodeada de plantaciones de bajo consumo de agua, con vistas a la lejanía.

Los nuevos revestimientos cerámicos, la escalera como pliegue, continuando el pavimento existente para entrar en la piscina.

Nuevas plantaciones de cipreses, almendros, avellanos, granados, nogales, higuera…etc; restauración de caminos; nuevas aceras cerámicas; así como, una nueva iluminación por zonas y definiendo sus márgenes, forman parte del resto de intervenciones llevadas a cabo en este paisaje.

SoteloMargalef

photo: © DEL RIO BANI