BESÒS

Vies Maris. Obertura de Sant Adrià del Besòs al mar. 2014

Vies Maris com a base per abordar l’obertura de Sant Adrià del Besòs al mar, creant aquestes continuïtats, passages, sobre el tren, aconseguint relacionar la ciutat existent amb un nou front marítim.

En situar-nos en l’ambit del front marítim de Sant Adrià ens trobem en un «no-lloc» sense usos clars, i amb una indefinició total, aïllat de la ciutat consolidada per el pas del tren. Però, amb un potencial indubtable, amb un element referencial no només per Sant Adrià, sinó per l’skyline de Barcelona com és l’antiga central tèrmica del Besòs.

En aquest context proposem un estrat similar al de Barcelona, pero adaptat a Sant Adrià. Detectant tres vies maris (costelles), dues vertebres (Eduard Maristany i front marítim) i creant un nou pulamb activitats i nova habitabilitat en l’entorn de la central.

Seguint amb l’estrategia, ens bolquem en la resolució de la continuïat (plassage) d’una de les vies marisde la nova via metropolitana Eduard Maristany, del nou front marítim i de la nova ordenació de l’entorn de la central.

Amb tot, aconseguim una relació més directa entre la ciutat existent, la nova i el mar, i dotem d’identitat caràcter propi a una antiga zona industrial en desús.

coautors:  SoteloMargalef + Berta Fortes

Vías Maris. Apertura de Sant Adrià del Besòs al mar. 2014

Vías Maris como base para abordar la apertura de Sant Adrià del Besòs al mar, creando estas continuidades, passages, sobre el tren, consiguiendo relacionar la ciudad existente con un nuevo frente marítimo.

Al situarnos en el ámbito del frente marítimo de Sant Adrià nos encontramos en un «no lugar» sin usos claros, y con una indefinición total, aislado de la ciudad consolidada por el paso del tren. Pero, con un potencial indudable, con un elemento referencial no sólo para Sant Adrià, sino para el skyline de Barcelona como es la antigua central térmica del Besòs.

En este contexto proponemos un estrato similar al de Barcelona, ​​pero adaptado a Sant Adrià. Detectando tres vías maris (costillas), dos vértebras (Eduard Maristany y frente marítimo) y creando un nuevo pulmón con actividades y nueva habitabilidad en el entorno de la central.

Siguiendo con la estrategia, nos volcamos en la resolución de la continuidad (plassage) de una de las vías maris, de la nueva vía metropolitana Eduard Maristany, del nuevo frente marítimo y de la nueva ordenación del entorno de la central.

Con esto, conseguimos una relación más directa entre la ciudad existente, la nueva y el mar, y dotamos de identidad y carácter propio a una antigua zona industrial en desuso.

coautores: SoteloMargalef + Berta Fortes